Kosten

Kosten

Deze pagina geeft uitgebreid informatie over de wijze waarop de kosten van de geboden zorg worden berekend en vergoeding door de verzekering. Het is raadzaam om na het lezen van deze informatie bij je eigen verzekering na te gaan hoe de vergoeding voor jou is geregeld. Zo weet je vooraf waar je aan toe bent.

Verzekerde zorg

In de meeste gevallen valt psychologische behandeling en psychotherapie onder de verzekerde zorg vanuit de basisverzekering. Dit betekent dat je aanspraak kunt maken op gedeeltelijke of gehele vergoeding.

Let op: voor alle zorg die vanuit de basisverzekering wordt vergoed, geldt wel het wettelijk verplichte eigen risico van € 385,- per jaar.

Onverzekerde zorg

Bij enkele diagnose-categorieën is psychologische zorg wettelijk uitgesloten van vergoeding uit de basisverzekering, zoals aanpassingsstoornissen, werkproblemen, relatieproblemen en slaapstoornissen. Ook psychologische hulp gericht op ondersteuning van je functioneren in emotioneel opzicht of gericht op bevorderen van je manier van doen, zonder dat er sprake is van een psychische stoornis, valt niet onder de verzekerde zorg.

Genoemde problemen kunnen samengaan met psychische stoornissen waarvoor wel vergoeding vanuit de basisverzekering mogelijk is. Hier zullen we samen naar kijken.

Vormen van zorg

Voor bekostiging van psychologische behandeling en psychotherapie bestaat een onderscheid tussen Generalistische Basis ggz (GB-GGZ) en Specialistische ggz (S-GGZ). Om in aanmerking te komen voor vergoeding heb je een verwijzing nodig van de huisarts. De huisarts zal op basis van je verhaal en hulpvraag verwijzen naar de GB-GGZ of de S-GGZ. Ik beoordeel tijdens het kennismakingsgesprek in welk behandeltraject je behandeling kan worden geregistreerd en in rekening gebracht. Dit is onder meer afhankelijk van de ernst van je klachten en de verwachte duur van de behandeling.

Generalistische Basis ggz

In de GB-GGZ worden lichte tot matige, niet complexe psychische stoornissen behandeld. Er zijn vier behandeltrajecten mogelijk: Kort, Middel, Intensief en Chronisch. In de GB-GGZ duurt een behandeling doorgaans zo’n 5 tot 10 sessies.

Tarieven Basis GGZ

De onderstaande tarieven zijn van toepassing op zorgtrajecten die gestart zijn in 2021. De tarieven, zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) zijn:

ProductcodePrestatieTarief 2021
180001Kort€ 522,13
180002Middel€ 885,01
180003Intensief€ 1.434,96
180004Chronisch€ 1.380,49
180005Onvolledig behandeltraject€ 228,04
198300Ovp niet-basispakketzorg consult€ 114,41

Wanneer u wel een intake heeft gehad, maar er geen vervolgbehandeling volgt omdat u bijvoorbeeld zelf besluit geen vervolg aan het contact te geven of er geen sprake blijkt te zijn van een diagnose volgens de DSM5-classificatie wordt een onvolledig behandeltraject in rekening gebracht. De kosten hiervan bedragen € 228,04 en komen ten laste van uw eigen risico.

Specialistische GGZ

De S-GGZ is bedoeld voor een langer durend behandeltraject van meer complexe psychische klachten. Behandeling duurt in de regel meer dan 10 sessies. Declaratie vindt achteraf plaats via een diagnosebehandelcombinaties (DBC). Dit gebeurt op basis van het totaal aan diagnostiek en behandeling bestede minuten.

Diagnose Behandel Combinatie (DBC)

Binnen de S-GGZ wordt de therapie afgerekend door middel van een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) waarvan de tarieven ieder jaar door de Nederlandse Zorgautoriteit  (NZa) worden vastgesteld.

Voor de tarieven 2021 zie: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_314091_22/1/

Ik registreer alle tijd in de DBC. Dit is een optelsom van directe tijd (gesprekstijd) en indirecte tijd (verslaglegging, verwerken van vragenlijsten, contacten met verwijzers, zorginhoudelijk overleg). Bij het afronden van de behandeling of in ieder geval na één jaar (maximale duur van een DBC) ontvang je een DBC-factuur. Je betaalt mij rechtstreeks. De factuur die je van mij ontvangt, kan je vervolgens zelf indienen bij je zorgverzekeraar. Bij een naturapolis krijg je ongeveer 70% van het marktconforme tarief vergoed. Met een restitutiepolis krijg je het marktconforme tarief volledig van je verzekeraar vergoed. 

Wil je meer weten over het verschil tussen deze polissen kijk dan op: https://www.zorgkiezer.nl/zorgverzekering/info/zorgsturing%3A-restitutiepolis-of-naturapolis

Zelf betalen​

Mocht er geen sprake zijn van een diagnose die valt onder de door het Zorg Instituut Nederland (ZIN) vastgestelde verzekerde zorg (onverzekerde prestatie, OZP) of als u de therapie verkiest geheel zelf te betalen, is het tarief dat is vastgesteld door de NZa in 2021 €114,41 per sessie van 45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd. Er is in dit geval geen verwijzing van de huisarts nodig en geen communicatie met de huisarts omtrent uw behandeling.

No-show

Voor afspraken die korter dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, wordt €65,- in rekening gebracht. Dit geldt helaas ook voor overmacht, deze tijd is voor jou gereserveerd in mijn agenda. Deze kosten kunnen niet bij de zorgverzekering ingediend worden.

Nieuw prestatiebekostigingsmodel per 1.1.2022

Het zorgprestatiemodel is vanaf 2022 de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. De reden is de wens voor een bekostiging met eenvoudige regels en duidelijke nota’s. Met niet meer administratie dan nodig is. Dit houdt kort gezegd in dat er per 1.2.2022 per consult wordt betaald en er niet meer met jaarlijkse DBC’s. 

ALLE LOPENDE BEHANDELINGEN WORDEN PER 31-12-2021 GEFACTUREERD. Per 1.1.2022 start de behandeling binnen het nieuwe zorgprestatiemodel.

Voor jou als client verandert er niets aan de zorg die je ontvangt, maar administratief verandert het dus wel.