Privacyreglement

Privacyreglement

Algemeen

De AVG (Algemene verordening Gegevensbescherming) is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

FDekkers – Praktijk voor psychologie en supervisie

In mijn praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u worden verwerkt. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Slechts na toestemming van uw kant, wordt er informatie verstrekt aan verwijzer en/of huisarts of andere betrokken behandelaars.

Uw rechten

Het gaat over uw gegevens, dus u heeft recht op zeggenschap over uw gegevens. Daarom staat in de AVG dat u ons altijd kunt vragen naar:

– De persoonsgegevens die wij bewaren;

– Uw gegevens in te zien of om een kopie van uw gegevens (tenzij de privacy van een ander in gevaar komt);

– Om gegevens aan te passen of aan te vullen, mocht dit nodig zijn;

– Om uw gegevens (gedeeltelijk) te vernietigen;

– Om een verklaring aan uw dossier toe te voegen.

Dit kan u mondeling of schriftelijk laten weten. Als u daartoe niet in staat bent mag het ook door een door u gemachtigde vertegenwoordiger worden gedaan.

Gebruik van uw persoonsgegevens

Us gegevens worden bewaard in een elektronisch patiëntendossier, genaamd PraktijkData.

De volgende gegevens worden bewaard:

– Naam, adres en woonplaats

– Geboortedatum

– Geslacht

– Telefoonnummers en emailadres

– Burger Service Nummer (BSN)

– Verzekeringsgegevens

– Identiteitsgegevens

– Gegevens van uw huisarts

– Verwijsbrief

– Onderzoeksgegevens en gegevens over uw behandeling

Voor welk doel worden uw gegevens verwerkt?

De AVG schrijft voor dat uw behandelaar ervoor moet zorgen dat uw gegevens op de juiste manier worden gebruikt en bewaard. Uw gegevens worden hier enkel en alleen bewaard voor:

– Het bieden van de psychologische zorg die u nodig heeft;

– Om de kwaliteit van de bedrijfsvoering op peil te houden;

– Om aan de zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit te kunnen laten zien welke zorg (niet inhoudelijk) er is geleverd. De gegevens worden aan de Nederlandse Zorgautoriteit anoniem aangeleverd. Aan de zorgverzekeraar worden de volgende gegevens verstrekt: voorletters, achternaam, BSN nummer, geboortedatum, duur van de behandeling, data van de behandelmomenten, DSM classificatie, ROM (Routine Outcome measurement) gedaan ja of nee. Wanneer u een privacyverklaring tekent, gaat de DSM classificatie niet naar de verzekeraar.

Wanneer u de behandeling zelf bekostigt worden er geen gegevens verstrekt aan uw zorgverzekeraar. Wel aan de Nederlandse zorgautoriteit (DIS, zie verderop).

– Om de zorg in rekening te kunnen brengen.

Bewaartermijn van de gegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig.

De wettelijke bewaartermijn voor onderzoeks- en behandelgegevens is 20 jaar (vanaf de laatste behandeldatum).

Wie heeft toegang tot de gegevens?

Alleen degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling kunnen uw gegevens bekijken. En dit slechts wanneer dit nodig is. Dit is uw behandelaar of zijn/haar vervanger.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden.

Er wordt vertrouwelijk omgegaan met uw persoonsgegevens. Schriftelijke informatie wordt slechts verstrekt aan derden na uw mondelinge (waarbij u de inhoud kent) of schriftelijke toestemming. U heeft correctierecht voordat schriftelijke informatie naar de huisarts gaat. U krijgt eerst een concept te lezen.

Het is wettelijk verplicht om gegevens over de geleverde zorg aan te leveren aan het landelijk Diagnose Informatie Systeem (DIS) van de Nederlandse Zorgautoriteit. Indien u tegen deze aanlevering bezwaar heeft, kunt u dit kenbaar maken aan uw behandelaar.

Beveiliging van gegevens

Er wordt de uiterste best gedaan uw gegevens te beschermen. Er wordt zorgvuldig en onder strikte geheimhouding met uw gegevens omgegaan. De computersystemen die uiteindelijk toegang geven tot uw gegevens vereisen een algemeen wachtwoord (meer dan 12 symbolen), dan een tweefactor verificatie (wachtwoord en authenticator) en hierna nog een wachtwoord (meer dan 12 symbolen). Hierna zijn uw gegevens toegankelijk.

Als er ondanks alle maatregelen toch mensen zonder toestemming of noodzaak in uw gegevens kunnen kijken, wordt dat onmiddellijk aan de Autoriteit Persoonsgegevens doorgegeven.

De leverancier (PraktijkData) van de software waar gebruik van wordt gemaakt voldoet aan de hoogste standaard van vereisten aan een leverancier van dergelijke software. Zij hebben een geheimhoudingscontract met ons afgesloten volgens de huidige wetgeving.

Opmerkingen, vragen en/of klachten Als er een vraag of klacht is over de wijze waarop er met uw gegevens wordt omgegaan, neem dan contact op. Mochten we er niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.