Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden FDekkers – Praktijk voor psychologie & supervisie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan, tussen FDekkers – Praktijk voor psychologie (hierna: de “Praktijk”) en de patiënt/cliënt (hierna: “cliënt”).

Artikel 1
De Praktijk beoordeelt bij aanmelding of de Praktijk de zorg kan bieden die noodzakelijk is, en of deze zorgverlening in aanmerking komt voor vergoeding door de zorgverzekeraar binnen de Generalistische Basis GGZ of Specialistische GGZ. Wanneer dit niet het geval is zal dit expliciet gecommuniceerd worden aan de cliënt.

Artikel 2
De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf.

Artikel 3
De Praktijk is verplicht om te controleren of de door de cliënt opgegeven verzekeringsgegevens juist zijn, diens BSN-nummer te registreren en diens identiteit vast te stellen aan de hand van een identiteitsbewijs. Neem daarom bij het eerste gesprek uw identiteitsbewijs, verzekeringspasje en (indien het gaat om zorg vanuit de basisverzekering) een verwijsbrief mee.

Artikel 4
De Praktijk is gebonden aan de beroepscode voor psychologen. De beroepscode omvat regels en plichten van de klinisch psycholoog/psychotherapeut en de cliënt. Deze zijn vastgelegd in een aantal wetten, zoals de wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), de WBGO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de WKCZ (Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector).

Artikel 5
Informatie kan alleen met uw toestemming aan derden worden verstrekt. Bij verwijzing van de huisarts is het voor de huisarts belangrijk om te weten of de behandeling van start is gegaan en hoe de behandeling verloopt. Gebruikelijk is dat de huisarts hierover door middel van een (korte) brief geïnformeerd wordt. Als u niet (langer) akkoord bent met het verstrekken van gegevens aan de huisarts, dan kunt u dat bij de Praktijk aangeven.

Artikel 6
De cliënt heeft recht op inzage in het eigen dossier (Electronische Patiënten Dossier – Praktijkdata software), met uitzondering van de persoonlijke werkaantekeningen van de therapeut. De Praktijk verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling en tot 15 jaar na afsluiting van de behandeling.

Artikel 7
Gedurende de behandeling zal cliënt gevraagd worden een vragenlijst in te vullen t.b.v. effectmeting en tevredenheidsonderzoek (Routine Outcome Monitoring).

Artikel 8

Facturatie en vergoeding: psychotherapie wordt in principe onbeperkt vergoed vanuit de basisverzekering en gedeclareerd in een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Aan het einde van de behandeling (en in ieder geval jaarlijks) ontvangt de cliënt een DBC-factuur van de Praktijk. De DBC-factuur dient aan de Praktijk te worden voldaan. De cliënt dient de DBC-factuur zelf bij zijn/haar zorgverzekeraar in. Afhankelijk van de zorgverzekeringspolis – natura of restitutie – ontvangt de cliënt een vergoeding van de verzekeraar. Voor problemen met de zorgverzekeraar over (onder meer) vergoedingen kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).

De Praktijk gaat een overeenkomst aan met de cliënt, wat betekent dat de cliënt verantwoordelijk is voor betaling van de behandeling (betalingsverplichting).

Artikel 9
No-show: afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet-annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak (‘no-show’) is de Praktijk gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen. Dit betekent dat de cliënt buiten de kosten voor de behandelingen een aparte factuur krijgt. Deze factuur moet de cliënt zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden. Voor een dergelijke no-show zal €65,- in rekening gebracht worden. No-show bij supervisie wordt volledig in rekening gebracht.

Artikel 10
De door de Praktijk aan de cliënt gedeclareerde behandeling dient binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de cliënt in verzuim en is de cliënt aansprakelijk voor voldoening van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW, alsmede voor alle door de Praktijk in verband met de invordering gemaakte kosten. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van €25 dan wel, indien dat meer is, 15% over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van de cliënt.

Artikel 11
Bij betalingsachterstand is de Praktijk gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 12
Er wordt gewerkt met E-facturering, waarbij facturen worden verstuurd naar een vooraf door de cliënt aan te geven e-mailadres.

De Praktijk houdt zich aan:
Integriteit – Integriteit en betrouwbaarheid zijn belangrijke aandachtspunten bij elektronische facturatie. Om op foutieve facturaties te anticiperen, is ons systeem voor elektronische facturatie rechtstreeks verbonden aan ons cliëntenbestand.
Veiligheid – De elektronische factuur mag niet gewijzigd worden tijdens de verzending. Daarom versturen we onze facturen via een pdf-bestand.

Artikel 13

Aansprakelijkheid: indien de Praktijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen kan zij slechts aansprakelijk worden gesteld voor directe schade die het gevolg is van opzet of grove schuld.  Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade is in alle gevallen uitgesloten. De hoogte van de vergoedingsplicht ter zake van een dergelijke aansprakelijkheid is beperkt tot het door de Praktijk gefactureerde bedrag voor de behandeling. De totale aansprakelijkheid van de Praktijk is te allen tijde beperkt tot ten hoogste €5.000 euro per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende zaken geldt als één gebeurtenis.

Artikel 14

Rechts- en forumkeuze: op alle overeenkomsten met de Praktijk is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen bij uitsluiting worden beslecht door de Rechtbank Rotterdam.

Artikel 15
FDekkers – Praktijk voor psychologie behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie wordt gepubliceerd op de website: www.fdekkers.nl