Kwaliteitsstatuut

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. 

Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. 

I. Algemene informatie 

1. Gegevens ggz-aanbieder 

Naam regiebehandelaar: Frederike Dekkers

BIG-registraties: 

  • Klinisch psycholoog – 49066897825
  • Psychotherapeut – 69066897816 

Overige kwalificaties:

Cognitief gedragstherapeut Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie en junior bij de vereniging voor Schematherapie

Basisopleiding: Kinder- en jeugd psychologie en klinische Psychologie 

AGB-code persoonlijk: 94061751

2. Praktijk informatie 

Naam praktijk: Frederike Dekkers – Praktijk voor psychologie & supervisie

E-mailadres: psychologie@fdekkers.nl

KvK nummer: 77349164

Website: www.fdekkers.nl

AGB-code praktijk: 94065356 

Werkzaam in: de generalistische basis-ggz de gespecialiseerde-ggz 

3. Aandachtsgebieden 

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm): Stemmingsproblemen, Angstklachten, Traumatische gebeurtenissen (PTSS), Rouwproblematiek mede naar aanleiding van verlies zwangerschap en/of kind, Medische psychologie, Somatoforme stoornissen (SOLK), Burn-out, Ongewenste Kinderloosheid, Chronische Vermoeidheid, Omgaan met een lichamelijke ziekte, psychodiagnostisch onderzoek. 

Ik ben o.a. deskundig in cognitieve gedragstherapie, schemagerichte therapie, EMDR, mentaliserende bevorderende therapie en integratieve psychotherapie.

4. Samenstelling van de praktijk 

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIGregistraties van regiebehandelaren): 

Frederike Dekkers, BIG-registratienummer: 49066897825 

5. Professioneel netwerk 

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder: Huisartsenpraktijk(en), collega-psychologen en -psychotherapeuten en ggz-instellingen .

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)): 

  • Marina Marinkovic BIG registratie 69919383316 
  • Suzanne Stok BIG registratie: 99035124216 
  • Nouschka Woldringh BIG registratie: 89066693425 en 19066693416

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft: maandelijks intervisie met collega klinisch psychologen voor deskundigheidsbevordering. Daarnaast eventueel, met toestemming van de patient, overlegsituaties met huisartsen (zowel gepland als ad-hoc). 

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst): eigen huisartsenpost en GGZ-crisisdienst.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH? Nee, ik behandel geen mensen met acute nood 

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg Heeft u een contract met de zorgverzekeraar? Nee 

7. Behandeltarieven: Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg, het OZP-tarief, gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website. 

De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden: www.fdekkers.nl 

8. Kwaliteitswaarborg 

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is: Intervisie, Bij- en nascholing, Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden. De beroepscode van mijn beroepsvereniging. Link naar website: www.fdekkers.nl 

9. Klachten- en geschillenregeling 

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij via www.fdekkers.nl

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten. Link naar website: www.lvvp.nl

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten 

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij: 

Naam vervangend behandelaar: Huisarts betreffende patient.

Daarnaast is er in geval mijn afwezigheid, wanneer het echt niet kan wachten tot mijn terugkomst, de mogelijkheid om telefonisch contact op te nemen met:

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten: Ja, de praktijk zal worden waargenomen door bovenstaande personen, te weten Marina Marinkovic en Suzanne Stok. 

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt 

11. Wachttijd voor intake en behandeling 

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose. Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.fdekkers.nl

12. Aanmelding en intake 

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt): 

Ik doe alles zelf, het betreft een eenmanspraktijk. Aanmelding gaat via telefoonnummer vermeld op mijn website.

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid): Ja 

13. Diagnostiek 

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door: 

Naam: Frederike Dekkers

Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9402 Psychotherapeut 9405 Klinisch psycholoog 9406 gz-psycholoog Gespecialiseerde ggz: Kwalificatie Omschrijving 9402 Psychotherapeut 9405 Klinisch psycholoog 

14. Behandeling 

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door Naam: Frederike Dekkers

Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9402 Psychotherapeut 9405 Klinisch psycholoog 9406 gz-psycholoog Gespecialiseerde ggz: Kwalificatie Omschrijving 9402 Psychotherapeut 9405 Klinisch psycholoog 

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is Naam: Frederike Dekkers. Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9402 Psychotherapeut 9405 Klinisch psycholoog 9406 gz-psycholoog Gespecialiseerde ggz: Kwalificatie Omschrijving 9402 Psychotherapeut 9405 Klinisch psycholoog 

14c. De patiënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt): Ja 14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft: Ja 

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt: Mondeling in therapie en schriftelijk via een behandelplan. De patient heeft in de beveiligde portal van de praktijksoftware altijd toegang tot alle documenten en communicatie die is gemaakt en verzonden, zoals behandelplan en huisartsbrief of brief naar een andere verwijzer (tenzij hiervoor geen toestemming wordt verleend door patient). 

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM): Behandelplan evaluatie (na vijf sessies en daarna elke half jaar, indien gewenst eerder): ROM 

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG): N.v.t. 

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: Ja, na vijf sessies en elke zes maanden. 

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier: Mondelinge evaluatie. 

15. Afsluiting/nazorg 

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen: Ja 

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt: Ja 

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt: Ja 

16. Omgang met patientgegevens 

16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals: Ja 

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle): Ja 

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS: Ja 

III. Ondertekening Naam: Frederike Dekkers

Plaats: Rotterdam 

Datum: 7 juli 2020

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld: Ja