Kwaliteit

Kwaliteit

Vertrouwelijkheid

Alles wat je met mij bespreekt, valt onder mijn beroepsgeheim. Ik geef geen mondelinge of schriftelijke informatie aan derden zonder jouw toestemming.

Voor vergoeding door de zorgverzekeraar is het verplicht om de hoofdcategorie van de diagnose op de factuur te vermelden, tenzij je daar bezwaar tegen maakt. In dat geval vullen we samen een ‘privacyverklaring zorgactiviteiten’ in.

Als vrijgevestigde psychotherapeut heb ik regelmatig intervisie met een vaste groep collega’s, om de voortgang van de behandeling te bespreken en mijzelf te toetsen. Dit gebeurt anoniem, zonder je naam of andere tot de persoon herleidbare informatie te delen. Deze hulpverleners zijn ook gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

Rechten

Van de intake- en onderzoeksgesprekken schrijf ik een verslag. Het is gebruikelijk om een kort verslag te versturen over de diagnose en behandeling naar de verwijzer (meestal de huisarts). Indien je hier bezwaar tegen hebt, is het belangrijk om dit bij ons eerste contact aan te geven. Je hebt recht op inzage in je persoonlijk medisch dossier. Alle gegevens en verslagen zullen in een persoonlijk en beveiligd dossier bewaard worden. Het dossier wordt, zoals wettelijk bepaald, na 15 jaar vernietigd.

Kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde praktijk

Leden van de LVVP zijn in navolging van het huishoudelijk reglement van de LVVP gehouden aan de Kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde praktijk. In deze notitie worden kwaliteitsnormen en –criteria beschreven die tot doel hebben de doelmatigheid, de effectiviteit en de transparantie van het beroepsmatig handelen van vrijgevestigde psychotherapeuten/klinisch psychologen te bevorderen.

In de kwaliteitscriteria heeft de LVVP alle wet- en regelgeving vervat, die van belang is voor de vrijgevestigde GGZ-praktijk. Dat geldt voor relevante bepalingen uit onder meer de Beroepscode voor psychologen, de Beroepscode voor psychotherapeuten, de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zie voor meer informatie https://www.lvvp.info/voor-clienten/wet-en regelgeving/.

Klachtenprocedure

Wanneer je een klacht hebt, nodig ik je van harte uit om dit zo snel mogelijk met mij te bespreken. Mocht je dit niet willen of we komen er samen niet uit, dan kun je je wenden tot de klachtencommissie van de beroepsvereniging LVVP.